Zoekt u informatie? De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn hier verzameld, in onze FAQ. Deze wordt geactualiseerd in functie van de aanvragen.

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Aarzel niet om ons te contacteren!

Een living lab is samengesteld uit 3 entiteiten: de testomgeving, het R&D project en het platform. De testomgeving is de basis van het living lab. Het gaat erom om het R&D project te nemen (technologische of organisatorische innovatie: nieuw business model, nieuwe organisatie, nieuw product,…) en voor te leggen aan de gebruikers. Het platform, tussen de twee, laat toe om enerzijds de stap tussen de gebruikers en het R&D project te verzekeren en anderzijds om deze gebruikers te begeleiden om te verzekeren dat ze met het project betrokken zijn en blijven.

Stel bijvoorbeeld dat uw R&D project een nieuwe werforganisatie betreft. U zal dit voorleggen aan de werfgebruikers en nagaan of dit werkt. Er is dus het onderzoeksaspect, waar u deze nieuwe methodologie voor het functioneren van de werf gaat ontwikkelen, en in parallel zal u nagaan hoe de mensen op de werf zich deze methodologie eigen maken. Dat is een living lab!

… met betrekking tot de inhoud van mijn project

Dit vormt absoluut geen probleem, het wordt zelfs aangemoedigd! Wat de onderzoeksthema’s betreft is de enige beperking dat uw project betrekking heeft op een energetische renovatie. Daarnaast kan u kiezen om te werken rond één of meerdere onderzoeksthema’s. Het aantal aangesneden thema’s is geen selectiecriterium, maar een volledig, globaal en goed onderbouwd project heeft meer kans om de jury aan te spreken.
De living labs zijn gedefinieerd als een combinatie van een R&D project enerzijds en een proefomgeving anderzijds. Er is dus een onderzoeksaspect waar u iets innovatiefs ontwikkelt (methodologie, product, enz.) en daarnaast gaat u observeren hoe de gebruikers zich dit eigen maken. Per definitie mag een living lab zich dus in geen geval beperken tot een theoretisch onderzoek en de voorgelegde projecten dienen verplicht een reële renovatie te bevatten.
Eén van de objectieven van het project Living Labs Brussels Retrofit is om de renovatie van residentiële gebouwen te steunen en zo het energetische renovatiecijfer, voorzien door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, te bereiken. Uw project dient dus in elk geval uit te monden in een renovatie. Dit verhindert u natuurlijk niet om ook te werken rond het gebruikersgedrag van een gerenoveerd gebouw.
In principe is het noodzakelijk dat het project een renovatie van woningen betreft. Het is echter niet uitgesloten dat er andere functies (handelszaken, bureaus, enz.) aanwezig zijn in het masterplan, voor zover het woningdeel overheerst.
Eén van de taken van het Industrial Impact Office is om u te steunen bij het vormen van uw consortia en bij het opzetten van uw projecten. Hier vindt u meer informatie betreffende de hulp die we u kunnen bieden.
Het geheel van de intellectuele rechten blijft eigendom van de projectpartners en de verdeling tussen hen wordt geregeld in een consortiumakkoord dat aan Innoviris moet aangeleverd worden voor de start van het project.

… met betrekking tot de partners van mijn project

Er zijn verschillende acties opgezet om u te steunen bij het vormen van een consortium, namelijk de organisatie van een lanceringsevent en workshops en de creatie van een potentiële partners databank. Hier vindt u een lijst van ondernomen acties evenals enkele andere pistes, zoals de BrusselsResearch portaal of de technology watch C-Watch.
Enkel de ondernemingen met een sociale zetel of exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen van deze projectoproep genieten. Het is echter mogelijk voor andere ondernemingen om deel te nemen aan een consortium als onderaannemer of als niet-gesubsidieerde partner. Er dient opgemerkt te worden dat alle partners (zelfs degene die niet gesubsidieerd zijn) de conventie met Innoviris moeten ondertekenen.
Natuurlijk! De kandidaturen voor de projectoproep zullen enkel door Innoviris geëvalueerd worden, met de hulp van een jury van onafhankelijke experten. Dit wil zeggen dat de partners van het Industrial Impact Office, belast met de hulp voor het opzetten van de projecten, helemaal niet betrokken zijn bij de selectie van projecten. Er is dus geen enkel probleem aangaande belangenconflicten.

Parallel hiermee is het belangrijk om eraan te herinneren dat de begeleidingsstructuur een steunende rol heeft en geen evaluatierol. De aanwezigheid van de onderzoekseenheden tegelijkertijd in het Scientific Office en in de constortia vormt op dit niveau dus ook geen probleem. Let natuurlijk wel op: de missie van de onderzoekseenheden in het kader van een living lab moet duidelijk geformuleerd worden en mag in geen geval overlappen met de rol van het Scientific Office.

De consortia voorzien in de Expression of Interest liggen niet volledig vast, het is nog mogelijk om wijzigingen door te voeren voor de Full Proposal fase van de projectoproep. In de mate van het mogelijke is het echter beter om te belangrijke wijzigingen te vermijden. Indien er nog één of andere partner voor een bepaald aspect van uw project ontbreekt, denk er dan ook aan om heel duidelijk de noden te definiëren en te vermelden welk type partner uw consortium nog dient te vervoegen.
Enkel de noodzakelijke partners voor de uitvoering van de innovatie moeten vermeld zijn in het consortium. Indien de aannemer niet nodig is voor de innovatie maar enkel voor de uitvoering, dient hij niet aanwezig te zijn in het consortium.

… met betrekking tot de financiering

De subsidies voorzien voor het project dekken alleen het onderzoek dat uitgevoerd wordt. Dit houdt bijvoorbeeld de coördinatie in, de toepassing van nieuwe samenwerkingvormen of de documentering van het prototype van de technologie of van het innovatieproces. De reële renovatie (inclusief de project- en aanbestedingsfase), evenals het materiaal dat geïnstalleerd blijft na het project (zoals wind- of warmtepompen) worden niet gesubsidieerd.
Deze vraag houdt tegelijkertijd rekening met de aanvrager en met het project. Dus is het moeilijk om zich uit te spreken zonder de exacte rol van de administratie te kennen. Concreet zal een administratie enkel gesubsidieerd worden als haar rol in het project verschilt van de missie die haar toebedeeld is. Innoviris zal dus de statuten of het beheercontract en de rol in het project vergelijken.

… met betrekking tot de selectie van projecten

Het aantal projecten dat goedgekeurd zal worden door Innoviris is niet vastgelegd en hangt af van meerdere factoren, zoals de schaal en de complexiteit van de voorgestelde projecten. A priori moet het finale aantal projecten variëren tussen 5 (abmitieuze, volledige projecten en projecten op grote schaal) en 15 (gedeeltelijke renovatieprojecten en op kleinere schaal).
Er wordt niet echt een minimale schaal voor de projecten opgelegd. Het is mogelijk om de impact van één enkele renovatiemaatregel op een groot aantal woningen te bestuderen, of om een kleiner aantal maar meer uitgebreide renovaties uit te voeren. Het is echter interessant om in het achterhoofd te houden dat een ambitieus en volledig project meer kans op slagen heeft bij de jury…